نسل

پدران ما که نسل رادیو بودند اون شدند ما که نسل تلویزیون بودیم این شدیم اینهای که نسل ماهواره هستند چه شوند ---------------------------------------------------------------------    
/ 0 نظر / 12 بازدید
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
4 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
10 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
13 پست
تیر 82
18 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
25 پست
بهمن 81
33 پست
دی 81
25 پست